XI MẠ

GIA CÔNG CƠ KHÍ THEO YÊU CẦU

SẢN XUẤT THIẾT BỊ VỆ SINH

SẢN PHẨM KHÁC

thông tin liên hệ
Giám Đốc.Nguyễn Văn Quế
Giám Đốc - 0981 065 559

-

Mạ bảy màu

Mạ bảy màu
Mạ bảy màu
Mạ bảy màu
Mạ bảy màu